6 สิ่งที่ต้องรู้ในการสอบ ielts

การสอบ IELTSหรือการสอบไอเอลถือว่าเป็นการทดสอบยอดนิยมสำหรับนักศึกษาและคนทำงานทั่วไปในการประเมินความสามารถทางภาษา ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบแต่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดต่างๆในการสอบไอเอล วันนี้เรามี 6 สิ่งที่ต้องรู้ในการสอบ IELTS มาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

IELTS - 1

 

1.การสอบ IELTSคือ?

การสอบไอเอล หรือ IELTSย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาระดับนานาชาติ  ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบที่ต้องการทำงานหรือเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดย IELTSเป็นการสอบที่ทาง IDP: IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment ได้ร่วมมือกัน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ตรงตามหลักมาตรฐานสากล ครอบคลุมทักษะด้านภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด โดยผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สถาบันชั้นนำกว่า 140 ประเทศ สถานศึกษาต่างๆ รวมแล้วเป็นจำนวนกว่า 10,000 แห่ง  นอกจากนี้การสอบไอเอลยังเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากหลายๆประเทศ

 

2.สถานที่จัดสอบ IELTS

สำหรับ ศูนย์สอบ IELTSในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่ง คือ

 • British Council

ผู้สมัครสอบสามารถที่ยื่นเอกสารสมัครสอบไอเอลได้ทุกสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่รวมไปถึงการสมัครสอบแบบออนไลน์ผ่านทางตัวแทนศูนย์สมัครสอบ IELTS หรือเว็บไซต์ สำหรับค่าสอบ IELTSนั้นเริ่มต้นที่ 6,300 บาท ซึ่งทางผู้สมัครควรสอบถามจากศูนย์สอบ IELTS ถึงค่าสอบและค่าใช้จ่ายๆที่แน่นอน ทั้งนี้จะต้องทำการสมัครสอบ IELTSล่วงหน้าก่อน 1-2 อาทิตย์ก่อนรอบวันสอบจริง

 

 • IDP

ผู้สมัครสามารถที่จะยื่นใบสมัครสอบ IELTS ได้ทุกสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต  รวมไปถึงสามารถที่จะสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางตัวแทนศูนย์สอบ IELTSและเว็บไซต์ โดยค่าสอบ IELTSนั้นจะเริ่มต้นที่ 6,900 บาท โดยผู้สมัครสอบควรสอบถามรายละเอียดต่างๆของศูนย์สอบ IELTSให้ละเอียดก่อน ทั้งนี้จะต้องทำการสมัครสอบไอเอล ล่วงหน้าก่อนรอบสอบจริง 1-2 อาทิตย์

 

3.เอกสารสำหรับสมัครสอบ IELTS

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบไอเอล มีดังนี้

 • ใบสมัครสอบ IELTSสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซน์หรือขอรับจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ ielts
 • ค่าสอบ IELTS
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว เป็นรูปปัจจุบันถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา หรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา ทั้งนี้เอกสารยืนยันตัวตนจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัครสอบหรือวันที่สอบจริง

 

4.ข้อสอบ IELTS

 

ข้อสอบไอเอล จะถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ

 1. Listening แบบทดสอบด้านการฟัง

แบบทดสอบด้านการฟังมีเวลาในการสอบทั้งหมด 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนรวมทั้งหมด 40 ข้อ โดยจะเป็นการฟังเนื้อเรื่องจากเทปทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องทั่วไป โดยเราจะสามารถฟังเทปได้ครั้งเดียวเท่านั้น แต่หลังจากที่เครื่องเล่นเสียงจบก็จะมีเวลาเพิ่มอีก 10 นาที เพื่อคัดลอกคำตอบลงในสมุดข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

 1. Reading แบบทดสอบด้านการอ่าน

แบบทดสอบด้านการอ่านมีเวลาในการสอบทั้งหมด 60 นาที จะมีบทความมาพร้อมทั้งมีคำถามและเนื้อหาต่างๆที่จะมาจากเรื่องทั่วๆไป ทั้งในหนังสือเรียน วารสารด้านการศึกษา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ รวมทั้งหมด 3 บทความ มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ

 1. Writing แบบทดสอบด้านการเขียน

แบบทดสอบด้านการเขียนมีเวลาในการสอบทั้งหมด 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือการเขียนอธิบายในรูปของตาราง แผนผังต่างๆ อย่างน้อย 150 คำ ส่วนเรื่องที่สองจะเป็นการเขียนรายงานหรือเรียงความ อย่างน้อย 250 คำ

 1. Speaking แบบทดสอบด้านการพูด

แบบทดสอบด้านการพูดมีเวลาในการสอบทั้งหมด 12-15 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการพูดเรื่องทั่วไป ส่วนที่สองจะเป็นการให้อ่านคำถามและพูดคนเดียว และส่วนที่สามจะเป็นการพูดคุยกับหัวข้อที่ได้มาในส่วนที่สอง

 

5.ผลสอบ IELTS

ผลสอบ IELTSจะประกาศหลังจากทำการสอบเสร็จประมาณ 13 วัน สามารถที่จะตรวจสอบคะแนนทางเว็บไซน์และผลสอบที่จัดส่งตามไปรษณีย์จากที่อยู่ที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ซึ่งผลคะแนนในการสอบไอเอลจะถูกจัดแบ่งเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยจนถึงผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและสามารถสมัครสอบได้บ่อยที่ผู้สอบต้องการ

IELTS - Score

 

6.ประเภทของการสอบ IELTS

สำหรับการสมัครสอบไอเอลนั้นถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Academic Modules การทดสอบเพื่อการศึกษา

เป็นการทดสอบความสามารถและความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีและปริญญาโท

 • General Training Modules การทดสอบเพื่อการทำงานหรือการฝึกอบรม

เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวหรือวางแผนเพื่อเข้าทำงานและฝึกอบรมในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก

 

และนี่ก็เป็น 6 สิ่งที่ต้องรู้ในการสอบ IELTSที่จะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่การสมัครสอบ รูปแบบของการสอบไอเอล การทำข้อสอบ IELTSในแต่ละรูปแบบ สถานที่จัดสอบ IELTSที่จะทำให้คุณมีความพร้อมสำหรับการทดสอบ IELTSที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

You Might Also Like